Grotere kaart weergeven

 

Klachtenprocedure

 

Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat u over bepaalde zaken niet tevreden bent. Wij vinden het vervelend als u met deze klachten blijft rondlopen. Het uiten van uw mening is voor ons van groot belang. Daarom voor u en ons deze klachtenprocedure.  Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

 

Procedure

Indien u een klacht heeft zal onderstaande klachtenprocedure samen met u worden doorlopen.

 

Het leveren van de gewenste voorziening

U heeft een medisch hulpmiddel geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Deze procedure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de SEMH erkenningsregeling.

 

Doorloop het interne klachtenprotocol

Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en samen met u een oplossing zoeken. Belangrijk hierbij is dat wij u goed op de hoogte houden van hetgeen gaat gebeuren. Mocht u een schriftelijke klacht indienen zult u binnen 5 werkdagen een bevestiging van ons ontvangen en proberen wij u binnen 10 werkdagen een oplossing aan te bieden. Wij gaan ervan uit dat wij uw klacht zo veel mogelijk ter plaatse kunnen oplossen of u direct kunnen vertellen wat wij gaan doen om het op te lossen.

 

Klachtencommissie NVOS-Orthobanda

Indien u of uw leverancier niet tevreden is met de geboden oplossing heeft zowel u als de leverancier de mogelijkheid om gebruik te maken van de Klachtencommissie NVOS-Orthobanda. Hier kunt de klacht op verschillende manieren indienen:

 

De klachtencommissie neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht contact met u op. Zij vragen uw toestemming om uw dossier op te vragen en eventueel aanvullende benodigde informatie. Daarna gaan zij via het principe van hoor en wederhoor kijken wat er aan de hand is en wat een passende oplossing kan zijn. Zodra zij voldoende informatie hebben geven zij hun oordeel aan beide partijen af. 

 

Privacy Statement

 

Dit privacy statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we binnen Adams Orthopedische Schoentechnieken over u, als onze cliënt, verzamelen en hoe we deze verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naw gegevens, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, verzekerdennummer, bankrekeningnummer en uw emailadres. Daarnaast verwerken wij van u ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk een diagnose en medische indicatie.

Wij mogen uw medische gegevens verwerken op basis van artikel 30, lid 3 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘Uitzonderingen inzake gegevens over de gezondheid’, de Regeling Zorgverzekering en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

 

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij om een passende voorziening voor u te bepalen, produceren, leveren en vervolgens te declareren bij de instelling die dit voor u vergoedt. Deze gegevens leggen we vast in een fysiek en digitaal cliëntdossier. De bewaartermijn van onze cliëntdossiers is 10 jaar na levering van de laatste voorziening.

In een aantal gevallen moeten we uw gegevens registreren om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • Onze verplichting uw identiteit vast te stellen in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting uw BSN nummer te controleren en verwerken in onze administratie in het kader van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  • Onze verplichting om een controle op uw verzekeringsrecht uit te voeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om een cliëntdossier bij te houden in het kader van de Regeling Zorgverzekering
  • Onze verplichting om uw cliëntdossier te delen met de zorgverzekeraar indien zij een materiele controle uitvoeren in het kader van de Regeling Zorgverzekering.


Verder willen we graag dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Om dit te monitoren nodigen we u uit om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij staat het u vrij uw naw gegevens op het enquête formulier in te vullen. Mocht u hiervoor kiezen, nemen wij mogelijk contact met u op om eventuele verbeterpunten met u te bespreken. Klanttevredenheidsformulieren bewaren we maximaal twee jaar na het verwerken hiervan. Daarnaast maken wij gebruik van een klachtenformulier. Ook hierbij kunt u ervoor kiezen uw gegevens op het formulier te registreren. Kiest u hiervoor, dan zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u opnemen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. We bewaren het klachtenformulier in uw cliëntdossier.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens op onze website, het klanttevredenheidsformulier en het klachtenformulier vragen wij u om toestemming.

 

Bezoekt u wel eens onze website?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij zowel actief als passief een aantal gegevens van u. We vragen u om toestemming voor het verzamelen van deze gegevens. De gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk gebruikt met een maximum van één jaar.

 

Contactformulier

Op onze contactpagina is het voor u mogelijk om middels een contactformulier actief uw gegevens aan ons te verstrekken. Het gaat hierbij om uw naw gegevens, telefoonnummer en emailadres. Wij gebruiken deze informatie om naar aanleiding van uw bericht contact met u op te kunnen nemen.

 

Cookies

Adams Orthopedische Schoentechnieken gebruikt cookies om onze website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine bestanden met informatie die een website op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze server worden teruggestuurd. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de website van Adamsschoenen.nl niet goed functioneren.

 

Google Analytics

Als u de website adamsorthopedie.nl bezoekt, doet u dat anoniem. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt. Wel wordt via de website een cookie geplaatst van Google als onderdeel van de Analytics dienst. Adams Orthopedische Schoentechnieken gebruikt deze dienst om bij te houden hoeveel bezoekers onze website trekt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Adams Orthopedische Schoentechnieken heeft geen toestemming verleend aan Google de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Social media

Adams Orthopedische Schoentechnieken maakt gebruik van meerdere social media kanalen (Facebook, Twitter en LinkedIn) waar wij graag informatie delen over activiteiten binnen onze organisatie met onze vrienden. In de basis doen wij dit altijd anoniem. Foto’s waarop personen herkenbaar worden afgebeeld, worden alleen geplaatst nadat wij expliciet om toestemming hebben gevraagd. Na het plaatsen van een foto van u, bent u te allen tijde gerechtigd om ons te verzoeken deze van ons account te verwijderen. Adams Orthopedische Schoentechnieken zal hier zeker aan voldoen. Echter, berichten en foto’s die ondertussen door anderen zijn gedeeld vallen buiten onze invloedsfeer.

 

Hoe gaat Adams om met mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus, zeker omdat wij gegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid. Alle persoonsgegevens zijn vertrouwelijk binnen onze organisatie en worden middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Dit besteden wij uit aan een externe, gekwalificeerde partij. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien dit noodzakelijk of toegestaan is voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden buiten de EU. Uitzondering daarop is dat wij een aantal werkzaamheden bij de productie van een orthopedische maatwerkschoen uitbesteden naar landen buiten de EU. In dat geval delen wij een achternaam om bij ontvangst het juiste product aan de client te koppelen.

Soms kan het noodzakelijk zijn voor uw behandeling dat wij gegevens over u delen met collega-zorgaanbieders. We doen dit alleen met zorgaanbieders waar u een behandelrelatie mee heeft of beoogd. In alle andere gevallen zullen wij u vooraf expliciet om toestemming vragen.

 

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld dat er besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit. Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Welke privacy rechten heeft u?

·U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

·U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken naar u of een door u genoemde derde te sturen.

·U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

U kunt beroep doen op opstaande privacy rechten door een e-mail met uw verzoek te sturen naar info@Adamsschoenen.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek. Wel is het zo dat wij als organisatie wettelijk verplicht zijn een aantal gegevens te verwerken, waardoor het mogelijk niet toegestaan is om bepaalde gegevens te wissen. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.


Waar kan ik terecht als ik een klacht of vragen heb met betrekking tot mijn privacy?

Wanneer u vragen heeft over deze privacy statement, de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht wilt indienen, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 013 542 64 14. Daarnaast kunt u uw vragen, opmerkingen en klachten stellen aan onze contactpersoon gegevensbescherming, per mail naar info@adamsorthopedie.nl of schriftelijk naar onderstaand adres. Kijk ook op onze website voor onze klachtenprocedure.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Adams Orthopedische Schoentechnieken is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Binnen Adams is Paul van Gisbergen aangesteld als Contactpersoon Gegevensbescherming.

 

 

Contactgegevens

 

Contactpersoon Gegevensbescherming: Paul van Gisbergen

Adams Orthopedische Schoentechnieken

Piusstraat 14
5038 WS Tilburg

Tel/fax: (013) 542 64 14
info@adamsorthopedie.nl

 

 

Voor voorbeelden en inspiratie kunt u kijken op onze Facebook pagina.

 

 

 

 

Adams Orthopedische Schoentechnieken | Piusstraat 14 | 5038 WS | Tilburg | 013 - 542 64 14 | info@adamsorthopedie.nl |
Aanmeetlocaties in Tilburg, Tilburg-Reeshof, Udenhout en Reusel
.